MENÜ
KERESÉS

Közérdekű adatok


 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján, a HM ArmCom Zrt. a következő közérdekű adatokat tette közzé:
 


KFI_16-1-2016-0254
NAGY MEGBÍZHATÓSÁGÚ, NEMZETI BIZTONSÁGI STRATÉGIAI MŰVELETET TÁMOGATÓ MIMO ADATRÁDIÓ RENDSZER KIFEJLESZTÉSE, GYÁRTÁSÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE HAZAI PLATFORMOKON
Kedvezményezett neve: HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt.
A projekt címe: „Nagy megbízhatóságú, nemzeti biztonsági stratégiai műveletet támogató MIMO adatrádió rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése hazai platformokon”
A támogatás összege: 441 498 496 Ft
A támogatás intenzitása: 50,29%
A projekt befejezésének dátuma: 2018. december 31.

A projekt rövid leírása: A BHE BONN Hungary Elektronikai Kft., mint konzorciumvezető a HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt. konzorciumi partnerével közösen vissza nem térítendő támogatást nyert a „Vállalatok K+F tevékenységének támogatása (KFI_16)” című felhívás keretében KFI_16-1-2016-0254 „Nagy megbízhatóságú, nemzeti biztonsági stratégiai műveletet támogató MIMO adatrádió rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése hazai platformokon” című projektjükkel, melyet a konzorcium tagjai közösen valósítottak meg.

A projekt célja: Egy többcélú rádiós rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése, amely meghaladja a jelenleg használt eszközök adattovábbítási kapacitását, felhasználja az egyre elterjedtebb MIMO (Multiple Input Multiple Output) technológiát és a magas szintű digitális modulációs eljárásokat. Képes többek között a frekvencia spektrum hatékonyabb kihasználására, és a többcsatornás működésre a kijelölt frekvencia tartományon belül. A különböző adat interfészek képesek fogadni analóg és digitális adatfolyamatokat (pl. hangot, képet, nagyfelbontású videót). A rádiós interfészhez való illesztés előtt rejtjelezett adatfeldolgozást végez, az átvitelre jellemző bit hibaarány csökkentése érdekében a vételi oldali helyreállítást segítő javító szekvenciákkal egészíti ki a továbbítani kívánt adatkereteket, bitkeverést végez a csomagvesztési arány csökkentése érdekében. A hálózatmenedzsment feladatok: a decentralizált hálózatba (mesh) szervezett felhasználók közötti routing vezérelt direkt kommunikációs menedzsment, a passzív állapotból újonnan bekapcsolódó eszközök hálózatba illesztése, illetve a hálózatból távozó entitás menedzsment kezelési feladatok lebonyolítása.


 
További információ kérhető:
Magyar György /főmérnök/
Tel.: +36 28 422062
E-mail: ;

 
 
 
 
 
 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 


 
 1. Elérhetőségi adatok.
 2. Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai.
 3. A szerv vezetőinek elérhetősége.
 4.  Ügyfélkapcsolati adatok. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 5. Testületi szerv. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai. ()
 7. A szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek adatai. ()
 8. A szerv által alapított közalapítványok adatai. ()
 9. A szerv által alapított költségvetési szerv adatai. ()
 10. A szerv által alapított lapok adatai. ()
 11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek adatai.
 
 

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


 
 1. A szerv feladatát, határskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztatató. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügy fajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése. ()
 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények. ()
 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. ()
 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. ()
 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza. ()
 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények. ()
 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk. ()
 12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.
 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista. ()
 19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályzó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szer részére. (A HM ArmCom Zrt. esetében nincs ilyen adat.)
 
 

III. Gazdálkodási adatok


 
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.
 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott költségvetési támogatások. ()
 4. Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok. ()
 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.()
 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.()
 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).()
 
 

IV. Egyéb adatok


 
 1. A HM ARMCOM Kommunikációtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalóinak cégjegyzési, illetve bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, a Társaság Közgyűlése által elfogadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve Tulajdonosi Határozatban meghatározott díjazása, egyéb járandósága 
 2. A HM ARMCOM Kommunikációtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság beosztott vezető munkakörű munkavállalóinak a másokkal együttesen cégjegyzésre, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai.
 3. A HM ARMCOM Kommunikációtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak cégjegyzési jogosultsága, a Társaság Közgyűlése által elfogadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve Tulajdonosi Határozatban meghatározott díjazása, egyéb járandóságai.