MENÜ
KERESÉS
 
 

Munkahelyünk


 

Telephelyünk 
 
 
 
 
 

Karrier


 


HM ARMCOM ZRT. munkatársakat keres az alábbi pozíciók betöltésére:
 


Szakmai gyakorlat


 
 

Adatvédelmi tájékoztató


A HM ArmCom Zrt. számára kiemelt fontosságú az álláspályázatára, vagy toborzási nyilvántartásba jelentkezők által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a jelentkezők információs önrendelkezési jogának biztosítása. A HM ArmCom Zrt. a jelentkezők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
 
1. Az adatkezelő neve:
 HM ArmCom Zrt. 


2. Az adatkezelő címe:
Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 63/A.
 
3. Elérhetőség:
Email: 


 
 
4. Az adatkezelés és adattovábbítás célja:
Részvénytársaság nyilvántartja és kezeli a álláspályázati eljárással kapcsolatos adatokat, amelynek célja a megfelelő munkaerő kiválasztása, a toborzási eljárás elősegítése.
 
5. Az adatkezelés jogalapja:
A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről.
 
6. A kezelt adatok köre kiterjed:
                - természetes személyazonosító adataira,
                - önéletrajzára, motivációs levelére, kísérő levelére,
                - a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adataira, (pl. iskolai végzettség, ajánlólevél)
                - a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményeire,
 
7. Ki ismerheti meg az adatokat:
A Részvénytársaság által vezetett nyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig - jogosult betekinteni, illetve a Részvénytársaság hozzájárulásával abból adatokat átvenni:
                - A Részvénytársaság vezérigazgatója.
                - Meghatározott körben a Részvénytársaság vezérigazgatója által feljogosított, részvénytársaságnál alkalmazásban álló személy.
                - Saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy.
                - Fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy.
                - Munkaügyi per kapcsán az illetékes bíróság/törvényszék.
                - Feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a munkaviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság/törvényszék.
 
8. Az adatkezelés időtartama és célja:
A pályázati eljárással kapcsolatos adatokat a Részvénytársaság a pályázati eljárás lezárását követően egy évig őrzi, abból a célból, hogy a későbbi álláslehetőségek esetén betekinthessen a korábban benyújtott jelentkezések anyagaiba.
 
9. Adatbiztonsági intézkedések:

A HM ArmCom Zrt. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Adatvédelmi törvény és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 
10. Adatok helyesbítése, kijavítása:

A pályázati és a toborzási nyilvántartásban szereplő személy kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást kell adni. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 30 napon belül kell megadni.
A pályázati és a toborzási nyilvántartásban szereplő személy adatainak helyesbítését, kijavítását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá írásos formában kérheti.
A pályázó kérelmére a Részvénytársaság tájékoztatást köteles adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
 
11. Jogérvényesítési lehetőségek:

A pályázó az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a Ptk. alapján gyakorolhatja.
 
12. A pályázati és toborzási nyilvántartás adatköre (pályázatban megadott adatok alapján):
I.
- név
- születési hely, idő
- lakcím, telefonszám, email cím
II.
- szakmai tapasztalat
- munkáltató megnevezése, tevékenységi területe
- betöltött feladatkör/munkakör
- időtartam
III.
- iskolai végzettség
- képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)
- képzés időtartama, végzés időpontja
- idegen nyelv ismerete (szintje, típusa)
- informatikai ismeretek
IV.
Egyéb opcionális adatok
- Jogosítvány
 
13. Hozzájárulás az adatok kezeléséhez:
A pályázó pályázata megküldésével egyidejűleg hozzájárul, adatainak nyilvántartásához.
Ezáltal a pályázati adatbázisban és/vagy a toborzási nyilvántartásban adatait a HM ArmCom Zrt. a hozzájárulásával tartja nyilván, és kezeli:
              - a hozzájárulás megtagadása semmilyen következménnyel nem jár
              - a hozzájárulása bármikor visszavonható, a pályázóra nézve semmilyen következménnyel nem jár.

A pályázónak lehetősége van bármikor a Részvénytársaságnál nyilvántartott adatainak és pályázati anyagának törlését kérni. A pályázó a törlést személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá írásos formában a Részvénytársaságnál írásban kérheti.
 
14. Adatvédelmi nyilatkozat

A pályázatának elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a HM ArmCom Zrt. az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza. A megadott személyes adatai nyilvánosságra hozatalához nem járul hozzá. Tudomása van arról, hogy e hozzájárulás bármikor visszavonható, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.) 14.§ c) pontja alapján. Az adatkezelőtől a 

 e-mail címre elküldött levélben kérheti a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info. tv.16.§) köteles eleget tenni. Amennyiben a pályázati adtabázisban nyilvántartott adatai kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásra kerül, abban az esetben a pályázati eljárás további szakaszában a pályázó nem vesz részt. Pályázatának elküldésével elismeri, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismerte, az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit elfogadta.